طول عمر لامپ های خودرویی به چه میزان است ؟

طول عمر لامپ های خودرویی به چه میزان است ؟
سؤالات زیاد مخاطبان در مورد طول عمر لامپ های خودرویی نشان می‌دهد که رانندگان تمایل دارند بدانند دقیقاً لامپ های خودروهای آن هاچند کیلومتر یا چندماه عمر می‌کند اما واقعیت اینجاست که محاسبه دقیق طول عمر لامپ غیرممکن است.
عمر لامپ ها را فقط می‌توان در زمانی که کار می‌کنند محاسبه کرد مثل موتور خودرو .کارخانه های تولید کننده به نسبت استانداردهای خود طول عمر لامپ را بیان می‌کنند.
برای مثال در نمایشگاهی که شرکت اسرام در سال 96 در تهران برگزار کرد نماینده این شرکت در ارتباط با طول عمر لامپ ها گفت : اگر میزان روشنایی لامپی به زیر 30 درصد رسید از نظر شرکت اسرام می بایست آن لامپ تعویض شود هر چند شاید آن لامپ تا ماه ها بعد کار کند.
همچنین کارخانه های تولید کننده دو معیار برای عمر لامپ ها در نظر می‌گیرند که معیار اول حداقل عمر لامپ می‌باشد که با B3 نمایش می‌دهند که پس از گذشت زمان بیان شده ، لامپ فرسوده و فرسوده تر می شود. معیار بعدی حداکثر طول عمر لامپ می‌باشد که با Tc‌ بیان می‌شود . برای مثال شرکت اسرام در ارتباط با طول عمر لامپH7 ، معیار B3 این لامپ را برابر با 330 ساعت و معیار Tc آن را برابر با 550 ساعت بیان نموده است.
در آخر باید این نکته را متذکر شد که می بایست به ولتاژ ورودی لامپ ها نیز توجه داشت که از میزان بیان شده بیشتر نشود. برای مثال در اکثر خودروهای ایرانی ولتاژ تا 14 ولت نیز می‌رسد و این باعث پایین آمدن طول عمر لامپ می شود.

223نظر

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code

برندهای ما